Każdy lekarz, który udziela świadczeń w ramach zatrudnienia w podmiocie leczniczym bądź też indywidualnej praktyki lekarskiej, musi mieć obowiązkowe OC lekarzy.

Obowiązkowe OC lekarzy na etacie

Lekarz, który świadczeń zdrowotnych udziela w ramach etatu, zatrudniony w dowolnym podmiocie leczniczym, co do zasady podlega ubezpieczeniu wykupionemu przez pracodawcę. A więc jeśli wyrządzi osobom trzecim szkody, które związane są z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, to jego odpowiedzialność ograniczona jest wedle obowiązujących aktualnie przepisów. Prawo bowiem stanowi, że za szkody, które wyrządził pracownik, odpowiada pracodawca. Oczywiście, przepisy te nie mają zastosowania w przypadku, kiedy lekarz działa na szkodę pacjenta umyślnie. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku wyrządzenia szkody przez lekarza, pracodawca może domagać się względem niego roszczenia zwrotnego. Jego wysokość nie może przekraczać wysokości 3 miesięcznych pensji.

Obowiązkowe OC lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską

Każdy lekarz, który pracuje w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, zobowiązany jest do wykupienia obligatoryjnego ubezpieczenia OC. Niezależnie od tego, czy poza tym współpracuje też z innym podmiotem leczniczym, to i tak zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono szkody, które mogą nastąpić na skutek udzielania świadczeń zdrowotnych bądź też zaniechania udzielania tych świadczeń, które będzie niezgodne z prawem.

Warto natomiast określić, jak przedstawia się sytuacja lekarza, który zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, jednak nie w ramach praktyki zawodowej. Otóż, powinienem mieć polisę tylko w tym przypadku, kiefy zawarta umowa nakłada na niego tego typu obowiązek. Natomiast w jego przypaku ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak, bardzo często zleceniodawca zawiera w umowie aneks, który nakłada lekarza obowiązek kupna polisy.

Kiedy lekarz może zawrzeć umowę ubezpieczenia OC?

Prawda jest taka, że każdy lekarz, który praktykuje czynnie swój zawód może zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Niezależnie od tego, w jakiej formie świadczy usługi zdrowotne i czy prawo nakłada na niego taki obowiązek. Nawet jeśli zleceniodawca nie zawarł w umowie zapisu o obowiązkowym ubezpieczeniu, to wykupienie polisy wydaje się być uzasadnionym i rozsądnym rozwiązaniem.

Jeśli lekarz praktykuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, to w przypadku wyrządzenia szkody to on będzie ponosił odpowiedzialność. Zleceniodawca może bowiem się z niej zwolnić, jeśli wykaże, że zlecenie zostało wykonywane przez profesjonalistę.

Na czym polega regres ubezpieczeniowy?

Warto wyobrazić sobie taką sytuację: lekarz zatrudniony jest na podstawie kontraktu medycznego w szpitalu. Błąd w popełnionym leczeniu poskutkował śmiercią pacjenta. Oczywiście, w takim przypadku rodzina zmarłego może wszcząć postępowanie o odszkodowanie. Jeśli wyrok będzie dla nich korzystny, pieniądze zostaną wypłacone z puli ubezpieczeniowej placówki medycznej. Niemniej jednak, zakład ubezpieczeniowy, w którym szpital posiada polisę, może zwrócić się do lekarza o zwrot wypłaconego odszkodowania, jeśli to on wyrządził szkodę.

Tego typu sytuacje właśnie nazywane są regresem ubezpieczeniowym. Jest to roszczenie zwrotne, które przysługuje ubezpieczycielowi w sytuacjach, które są określone przez aktualne przepisy prawa. Dzięki temu towarzystwo ubezpieczeniowe może zwrócić się do ubezpieczonego lekarza o zwrot wypłaconego odszkodowania.

Lekarze jednak nie muszą się obawiać: taka sytuacja może się zdarzyć wyłącznie wtedy, kiedy do błędu doszło w wyniku rażącego zaniedbania. Regres ubezpieczeniowy bywa także regulowany w różny sposób, w zależności od tego, czy wypłacone odszkodowanie pochodziło z obowiązkowego czy też z dobrowolnego ubezpieczenia OC.

Lekarze, którzy poszukują solidnej i pewnej polisy ubezpieczeniowej muszą zadać sobie pytanie, czy wysokość sumy gwarancyjnej, na jaką jest zawarta umowa, będzie wystarczająca w przypadku konieczności wyrządzenia szkody.

Author