Zawód radcy prawnego obarczony jest sporym ryzykiem i stresem wykonywanych na co dzień czynności. Bierze on bowiem pełną odpowiedzialność za wszystkie prowadzone sprawy i musi radzić sobie z pokładem zaufania kierowanego od klientów, którzy wierzą, że powierzając daną sprawę specjaliście są w stanie osiągać zamierzone cele. Właśnie z tego powodu temat, jakim są ubezpieczenia radców prawnych – iexpert.pl jest tak znaczący w wykonywaniu tego zawodu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 roku, każdy radca prawna jest zobowiązany do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Pozwala to na skuteczne zabezpieczenie interesów obu stron- i klientów, i samego radcy.

Jaki zysk niesie OC radcy prawnego?

Jeśli chodzi o najważniejsze elementy, jakie niosą za sobą ubezpieczenia radców prawnych to przede wszystkim gwarancja wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód, wyrządzonych albo w następstwie zaniechania przez radcę, albo też nieprawidłowego działania, które może skutkować negatywnymi efektami dla klientów. Polisa daje więc gwarancje, że wszystkie szkody, które są wyrządzone podczas pracy i czynności radcy prawnego zostaną zaspokojone z posiadanego ubezpieczenia. Jeśli chodzi o sumę gwarancyjną to w przypadku ubezpieczenia radców prawnych wynosi ona równowartość 50 000 euro, przeliczonego na złotówki. Co istotne, ta suma dotyczy jednego zdarzenia. Wykupienie takiego ubezpieczenia jest oczywiście obowiązkiem ustawowym, jednak odbija się to również na innych płaszczyznach. Radca prawny, który jest w posiadaniu takiej polisy jest oczywiście bardziej wiarygodny i godny zaufania dla klientów. Czują się oni w pełni zabezpieczeni od ewentualnie wyrządzonych szkód, które mogą przydarzyć się praktycznie każdemu.

Ograniczenia w OC radcy prawnego

W Rozporządzeniu Ministra Finansów wskazane są również ograniczenia oraz wyłączenia, jakie niosą za sobą ubezpieczenia radców prawnych. Warto wziąć pod uwagę, że polisa od odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje między innymi szkód, które zostały wyrządzone podczas działań wojennych, rozruchów, zamieszek, ale również podczas trwania stanu wyjątkowego. Kolejnym wyłączeniem są szkody, które zostały wyrządzone małżonkom, członkom rodziny: rodzeństwu, rodzicom, dzieciom czy też powinowatym z tej samej linii. Jeśli ubezpieczony zostanie skreślony z listy radców prawny i wtedy dokona szkody, to polisa również nie obejmuje tego typu działania, chyba, że sama szkoda jest następstwem czynów wykonanym przed tym skreśleniem.

Author