Wykup ubezpieczenia OC dla najemców mieszkania lub domu to dobre rozwiązanie zapewniające finansowe bezpieczeństwo właściciela nieruchomości na wypadek powstania strat materialnych będących wynikiem przypadkowego zniszczenia spowodowanego przez wynajmującego. Dziki polisie najemca otrzyma stosowne odszkodowanie za powstałe szkody, co pozwoli mu uniknąć kosztów i dokonywania niezbędnych napraw ze swoich własnych środków.

OC najemcy – co warto wiedzieć?

Wiele osób ubezpieczenia OC kojarzy przede wszystkim z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. W rzeczywistości jednak zakres ich ochrony jest zdecydowanie bardziej rozbudowany i skorzystać z niego mogą nie tylko posiadacze pojazdów (dla których taka polisa jest obowiązkowa, o czym warto pamiętać). Ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej jest zdecydowanie więcej, czego przykładem może być OC najemcy. Ubezpieczenie OC przeznaczone jest dla lokatorów wynajmujących nieruchomości, zabezpieczające ich pod względem finansowym na wypadek nieumyślnych szkód powstałych przez działanie osób trzecich.
Wykup ubezpieczenia OC dla najemców mieszkania lub domu to dobre rozwiązanie zapewniające finansowe bezpieczeństwo właściciela nieruchomości na wypadek powstania strat materialnych będących wynikiem przypadkowego zniszczenia spowodowanego przez wynajmującego

Zakres ochrony ubezpieczenia OC najemcy

Ubezpieczenie OC najemcy zapewnia przede wszystkim ochronę finansową przed konsekwencjami wynikającymi ze spowodowania szkód materialnych lub osobowych (w tym też uszkodzenia ciała). Polisa dotyczy wyłącznie tych zdarzeń, które były spowodowane nieumyślnym działaniem, wynikającym z:
  • normalnego użytkowania lokalu,
  • poruszania się po danym terenie przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa,
  • wyprowadzaniem psa,
  • rekreacyjnym uprawianiem sportu itp.

Warto jednak podkreślić, że polisa OC najemnicy nie obejmuje ochroną szkód powstałych na mieniu własnym.

OC najemcy funkcjonuje nie tylko na terenie wynajmowanej nieruchomości. W zależności od ustalonego zakresu ochrony polisa może obowiązywać również na terenie całego kraju czy w innych państwach europejskich.
Wykup ubezpieczenia OC dla najemców mieszkania lub domu to dobre rozwiązanie zapewniające finansowe bezpieczeństwo właściciela nieruchomości na wypadek powstania strat materialnych będących wynikiem przypadkowego zniszczenia spowodowanego przez wynajmującego

Kiedy odszkodowanie z polisy OC najemcy nie będzie mogło zostać wypłacone?

Istnieją pewne określone sytuacje, które przekreślają możliwość otrzymania przez najemcę odszkodowania za wyrządzone w nieruchomości szkody. Taka sytuacja ma miejsce w przypadkach, gdy dojdzie do:
  • rażącego zaniedbania,
  • celowego działania na szkodę nieruchomości ubezpieczonego (lub domowników),
  • niewłaściwego montażu i użytkowania urządzeń i sprzętów znajdujących się w nieruchomości,
  • drobnych zniszczeń będących efektem naturalnego zużycia się mienia,
  • szkód powstałych na mieniu lokatora, -szkód powstałych z winy zwierząt domowych (wykluczonych z zakresu ochrony polisy).

W powyższych przypadkach nawet pomimo tego, że najemca ma wykupioną polisę OC, nie będzie mógł liczyć na wypłatę odszkodowania za powstałe szkody.

Ubezpieczenie najemcy a ubezpieczenie mieszkania – czy to jest to samo?

Wiele osób postrzega ubezpieczenie mieszkania i polisę najemcy jako jedno i to samo. Jak to wygląda w rzeczywistości? Pomimo pewny podobieństw są to dwa zupełnie inne ubezpieczenia. Pierwsze obejmuje szkody wyrządzone w nieruchomości przez osoby trzecie, siły natury czy zdarzenia wynikające z sytuacji losowych. Natomiast polisa OC  chroni najemcę przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone przez niego na rzecz właściciela nieruchomości. Taka polisa obejmuje swoim zakresem ochrony wyłącznie mienie ruchome, którego wartość jest niższa niż wartość murów nieruchomości (te chronione są ubezpieczeniem mieszkania).

Polisa OC najemcy- czy warto?

Wykupienie polisy OC najemcy w większości przypadków będzie korzystnym rozwiązaniem, zabezpieczającym najemcę przed odpowiedzialnością finansową za naprawę szkód, do których powstania się nie przyczynił w sposób celowy, umyślny.

Author