Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to dynamiczna dziedzina, w której decyzje klientów mogą mieć długotrwałe skutki. Z tego powodu, pośrednik w obrocie nieruchomościami musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Jest to gwarancja dla klientów, że ich interesy są chronione, a także zabezpieczenie finansowe dla pośredników.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC — kto musi je wykupić?

Zgodnie z polskim prawem, wszyscy pośrednicy w obrocie nieruchomościami prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dotyczy to zarówno osób prowadzących działalność jednoosobową, jak i spółek. Jest to niezbędna ochrona przed odpowiedzialnością cywilną za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć w wyniku prowadzenia działalności.

Czego dotyczy polisa ubezpieczenia OC?

Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone klientom w wyniku błędów lub zaniedbań może mieć poważne konsekwencje finansowe dla pośrednika

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami ma na celu ochronę pośrednika przed finansowymi konsekwencjami ewentualnych szkód, które mogą wyniknąć z umów ze swoim klientem, dotyczących zakupu, sprzedaży, czy wynajmu nieruchomości. Pośrednik może również rozszerzyć zakres ubezpieczenia o dodatkowe klauzule, które obejmują koszty związane z naprawą wynajmowanego lokalu, jeżeli dojdzie do szkody w wyniku prowadzonej działalności.

Obowiązki pośrednika

Pośrednik ma obowiązek dostarczyć klientowi kopię dokumentu ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy pośrednictwa. W przypadku wszelkich zmian danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, pośrednik musi niezwłocznie poinformować o tym klienta (więcej).

Zakres ubezpieczenia

Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone klientom w wyniku błędów lub zaniedbań może mieć poważne konsekwencje finansowe dla pośrednika

Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika w obrocie nieruchomościami obejmuje szeroki zakres szkód, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. W tym zakresie oferowane są różne sumy gwarancyjne, dochodzące nawet do 2 mln euro. Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka, takie jak szkody wynikające z wykonywania opracowań i ekspertyz, usługi home stagingu (przygotowanie nieruchomości do sprzedaży), czy szkody powstałe w wyniku działalności na terytorium innych krajów.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia OC

Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone klientom w wyniku błędów lub zaniedbań może mieć poważne konsekwencje finansowe dla pośrednika. Dlatego, ubezpieczenie OC jest istotnym zabezpieczeniem, które pozwala na prowadzenie działalności z mniejszym stresem.

Jest to także sygnał dla klientów, że mają do czynienia z profesjonalistą, który zabezpieczył ich interesy i ma odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia działalności pośrednictwa nieruchomości.

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej

Wybierając odpowiednią polisę ubezpieczeniową, pośrednicy w obrocie nieruchomościami powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na sumę gwarancyjną, czyli kwotę, do której ubezpieczyciel pokryje ewentualne szkody. Musi ona być adekwatna do prowadzonej działalności i potencjalnego ryzyka.

Ważne jest również sprawdzenie, czy polisa obejmuje wszystkie zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działalności. Może to obejmować, na przykład, szkody wynikające z błędów w dokumentach, niewłaściwej oceny nieruchomości, a także szkody związane z działalnością na terytorium innych krajów.

Warto również sprawdzić, czy polisa ubezpieczeniowa zapewnia ochronę w przypadku roszczeń występujących po zakończeniu umowy ubezpieczenia. Tego rodzaju klauzule są istotne dla pośredników w obrocie nieruchomościami, biorąc pod uwagę długotrwały charakter ich relacji z klientami.

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale także ważnym elementem budowania zaufania w tej branży.

Author