Działalność biur rachunkowych obecnie jest bardzo powszechne z uwagi na coraz częstsze powstawanie mniejszych firm, których rozliczeniem zajmuje się właśnie biuro. Biuro rachunkowe jest spółką bądź osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która świadczy usługi, innym firmom i podmiotom, przede wszystkim w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uproszczonej księgowości oraz dokumentacji kadrowo-płacowej. Oznacza to bowiem, że wiedza pracownika takiego biura musi być naprawdę duża i musi on mieć łatwość w poruszaniu w przepisach prawa. Z uwagi na możliwość popełnienia błędu, który będzie miał poważne skutki firmy wykupują OC. Czym zatem jest OC biur rachunkowych?

OC biur rachunkowych

Warto na samym początku zaznaczyć, że założenie, jak i prowadzenie biura rachunkowego, po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej wydaje się dużo prostsze. Mianowicie, polski ustawodawca wymaga od przedsiębiorcy spełnienia trzech warunków, aby mógł on założyć działalność biura rachunkowego:

  • Osoba bądź spółka nie może mieć zasądzonego prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa przeciwko rzetelności i wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe, a także inne wymienione w ustawie o rachunkowości,
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • Posiadanie polisy OC biura rachunkowego – tylko jeśli obowiązek dotyczy biura.

Działalność biur rachunkowych obecnie jest bardzo powszechne z uwagi na coraz częstsze powstawanie mniejszych firm, których rozliczeniem zajmuje się właśnie biuro

Oznacza to bowiem, że biuro rachunkowe musi mieć zawartą polisę OC, jeśli prowadzi działalność usługową w zakresie ksiąg rachunkowych. Zatem obowiązek ten zależny jest od rodzaju wykonywanych czynności. Niemniej jednak, ochrana taka obejmuje szkody, które zostały wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością – nieistotne bowiem jest fakt czy szkoda powstała w wynika zaniechania czy działania.

Obligatoryjne OC nie muszą, więc wykupować te biura, których działalność ogranicza się jedynie do prowadzenia ksiąg przechodów, rozchodów oraz do wypełnienia deklaracji podatkowych, o ile biura nie posiada uprawnień np. doradcy podatkowego. W praktyce jednak biura rachunkowe oferują szersze usługi – inaczej na rynku te biura byłyby mało atrakcyjne.

Warto wspomnieć, że przed wejściem w życie ustawy deregulacyjnej, przepisy były bardziej zrozumiałe. Stanowi one bowiem, że każdy prowadzący biuro rachunkowe musiał wykupić OC. Wystarczające było podanie ubezpieczycielowi spis czynności, w których biuro się specjalizowało, a ubezpieczyciel kalkulował odpowiednią kwotę polisy do zapłacenia. Niemniej jednak, po wejściu nowych przepisów, została wprowadzona jedna obowiązkowa tak zwana suma gwarancyjna w obligatoryjnym OC biur rachunkowych, wynosząca 10 tys euro.

Czego nie obejmuje polisa OC


Warto zaznaczyć jednak, że nie wszystko jest pod ochroną polisy. Zdecydowana większość biur rachunkowych realizuje czynności dodatkowe na rzecz innych firm, jest to głównie:

  • Obliczanie wynagrodzeń pracowników,
  • Obliczanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FGŚP, fundusz pracy, PFRON,
  • Obliczanie kwot zajętych przez komornika i prowadzenie rzetelnej korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Oznacza to bowiem, że ochrona czynności wyżej wymienionych są wyłączona z zakresu obowiązkowego OC. Niemniej jednak, jest możliwe objęcie ochroną tych zadań w postaci wykupienia dobrowolnego ubezpieczenia, który będzie miał szerszy zakres. Warto, więc przed rozpoczęciem działalności gospodarczej określić profil biura i podjąć decyzję o wykupieniu rozszerzonego zakresu polisy. Warto mieć również na uwadze, że obowiązkowa ochrona powinna obejmować dzień poprzedzający rozpoczęcie realizowania czynności. Brak ubezpieczenia będzie wówczas skutkował grzywną.

Author